نویسنده = افشاری، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 37-48

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری