نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط انگیزة کسب سلامتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکت کننده در ورزشهای همگانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-151

ملیحه موسوی؛ محمد خبیری؛ حسن غرایاق زندی


2. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری