نویسنده = عظیمی راد، جواد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل انگیزشی شرکت در رشتة کشتی در میان کشتی¬گیران رده¬های سنی مختلف شهر کرمانشاه

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 23-35

ایرج آرمندپور؛ جواد عظیمی راد؛ حمیدرضا نگارستانی