نویسنده = کاشانی، ولی اله
تعداد مقالات: 6
1. تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-169

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی


2. تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-69

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده


3. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-106

ولی اله کاشانی؛ مهشید بابایی؛ بهروز گل محمدی


4. ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 423-443

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر


5. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 661-681

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی


6. ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 315-334

ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی