نویسنده = خضری، عبدالرحمن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر متقابل انتقال پیش‌گستر شنای کرال سینه و پشت روی یادگیری این دو شنا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 413-429

سوری حیدری؛ عبدالرحمن خضری؛ محمود شیخ


3. تأثیر شاخص تودة بدنی بر زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-21

عبدالرحمن خضری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب