نویسنده = قزی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-58

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ اعظم قزی