نویسنده = دانشفر، افخم
تعداد مقالات: 3
1. آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-310

علی حسین ناصری؛ عباس بهرام؛ حمید صالحی؛ افخم دانشور


2. تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 639-656

مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم


3. اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 375-390

غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر