نویسنده = حیرانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مرد غیرفعال شهر کرمانشاه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 347-363

مسلم رحمانی؛ علی حیرانی؛ هادی یدیتبار