نویسنده = فارسی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 335-352

بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مسعود آریافر


2. اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 377-396

علیرضا فارسی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی