نویسنده = دهقانی زاده، جلال
تعداد مقالات: 5
1. مقایسۀ رفتارهای خیرگی و تصمیم‌گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-133

حسن محمدزاده؛ پریسا پارسافر؛ جلال دهقانی زاده


2. بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-107

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده


3. تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-125

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده


4. تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 511-527

مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی


5. تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-86

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی