نویسنده = طاهرپوری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. اثر الگوی برتری جانبی چشم و دست بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 413-434

طیبه طاهرپوری؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی