نویسنده = ثقة الاسلامی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ اثربخشی تمرینات هوازی در آب و یوگا بر حافظه و تعادل پویای مردان سالمند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 463-473

خدیجه ایران دوست؛ مرتضی طاهری؛ علی ثقة الاسلامی