نویسنده = عرب عامری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامة سبک مقابله (گرایشی و اجتنابی) برای ورزشکاران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-268

محسن پورمنتی؛ حسن غرایاق زندی؛ الهه عرب عامری