نویسنده = براتی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 451-465

امیرحسین براتی؛ فرشید طهماسبی؛ کریم بیگلر