نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اعتبار عاملی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ اضطراب حالتی رقابتی-2 (CSAI-2) در ابعاد شدت، جهت و فرکانس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 253-279

امیرحسین مهرصفر؛ محمد خبیری؛ علی مقدم زاده