نویسنده = قاری، برهان الدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-107

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده