نویسنده = شیرزاد، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 405-422

بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد