نویسنده = دهستانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 315-334

ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی