نویسنده = سلطانیان، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 661-681

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی