نویسنده = عربی، مهتاب
تعداد مقالات: 2
2. مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 457-475

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی