نویسنده = شهربانیان، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 349-366

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی