نویسنده = سالیانه، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-169

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی