نویسنده = زرشکیان، میثاق
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی و بازی‌های شناختی بر رشد شناختی کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 485-504

علی کاشی؛ صالح رفیعی؛ میثاق زرشکیان