نویسنده = دیرانلویی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین جسمانی، تصویرسازی ذهنی و موسیقی در بهبود مهارت شوت بسکتبال دانشجویان دختر 22-19 ساله

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 515-530

بهمن عالی زاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ بهمن دیرانلویی