دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 397-413