دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-150 (نشریه رشد و یادگیری حرکتی) 
3. اثربخشی تمرینات جسمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام

صفحه 37-49

غلامعلی افروز؛ کورش امرایی؛ محمد احسان تقی زاده؛ محمدجواد یزدانی ورزنه


5. مقایسة تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال)

صفحه 65-82

فرناز ترابی؛ محمود شیخ؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده