دوره و شماره: دوره 5، 3 (13) - شماره پیاپی 3، پاییز 1392، صفحه 1-149 
1. تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده

صفحه 5-25

زهرا استیری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ الهه حجازی؛ رزا رهاوی؛ علی چشمی


2. تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری

صفحه 27-40

احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ امیر عباسقلی پور؛ نفیسه کارشناس نجف آبادی؛ سعید سهیلی پور


3. بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر

صفحه 41-59

سمانه ایمانی پور؛ پروانه شفیع نیا؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ احمد قطبی ورزنه


8. مقایسة رشد حرکتی کودکان 6-3 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشددنور II

صفحه 135-149

هاجر جهادیان سروستانی؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


شماره‌های پیشین نشریه