دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-270 
1. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه منابع استرس حاد کشتی گیران (SASWQ)

صفحه 141-160

10.22059/jmlm.2014.50454

محمد حسین قهرمانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی بشارت؛ بهروز عبدلی


3. مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

صفحه 183-194

10.22059/jmlm.2014.50456

منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری


6. تفاوت‌های مرتبط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی

صفحه 231-243

10.22059/jmlm.2014.50459

جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی