دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 271-414 
7. تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

صفحه 385-396

علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده


8. تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

صفحه 397-414

رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری


شماره‌های پیشین نشریه