دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-138 
5. تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

صفحه 75-86

جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی