دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-268 
5. تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف‌گیری پرتابی کودکان 9 تا 11ساله

صفحه 203-216

حمیده جهانبخش؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


شماره‌های پیشین نشریه