دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 269-408 
6. تأثیر الگودهی خودکنترلی بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

صفحه 359-373

اسماعیل نصیری؛ احمد فرخی؛ فضل الله باقرزاده


شماره‌های پیشین نشریه