دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 269-408