دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-170 
6. تغییر ویژگی‌های سینماتیکی سرویس تنیس تحت شرایط فشار رقابتی

صفحه 99-112

فرهنگ یزدان پرست؛ حمید صالحی؛ شهرام لنجان نژادیان


7. تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

صفحه 113-125

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده


9. تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

صفحه 141-158

هانیه محمدی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ جمال فاضل کلخوران