دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 547-716 
5. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

صفحه 607-626

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


6. نقش قیود مختلف فرد، تکلیف و محیط در دقت زمان‌بندی پیش‌بین انطباقی

صفحه 645-660

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ فریبا حسن بارانی؛ الهام حاتمی شاهمیر


7. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

صفحه 661-681

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی