دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-171 
1. تأثیر تمرین دوتایی بر یادگیری شنای کرال سینه

صفحه 1-14

10.22059/jmlm.2017.61944

شهاب پروین پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده


8. تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

صفحه 123-136

10.22059/jmlm.2017.61951

علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران