دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396 
2. مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان ماهر و مبتدی

صفحه 353-366

فاطمه رضایی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمد حسین صادق زاده


6. ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

صفحه 423-443

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر


8. مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

صفحه 457-475

مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی