دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 515-692 
2. تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

صفحه 531-546

محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت