دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 159-292