دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 293-465 
3. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

صفحه 349-366

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی


شماره‌های پیشین نشریه