دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 293-465 
3. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

صفحه 349-366

10.22059/jmlm.2018.224533.1204

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی