دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-246 
2. تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

صفحه 153-169

ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی