دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-378 
3. مقایسه چشم ساکن در کودکان با تبحر حرکتی بالا و پایین

صفحه 281-293

حامد فهیمی؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب


8. نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

صفحه 361-378

معصومه علی اصغری تویه؛ مژگان معمارمقدم؛ میترا محمدی