دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-378