اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فضل اله باقرزاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه مبانی علوم انسانی

bagherzadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامعلی افروز

روان شناسی کودکان استثنایی استاد دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

محمدعلی بشارت

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه تهران

besharatchamran.ut.ac.ir

رسول حمایت طلب

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه تهران

rhemayatut.ac.ir

بهروز عبدلی

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

b-abdolisbu.ac.ir

محمود شیخ

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه تهران

prosheikhyahoo.com

انوشیروان کاظم نژاد

آمار زیستی استاد دانشگاه تربیت مدرس

kazemnejadyahoo.com

مهدی نمازی زاده

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه اصفهان

drmnamaziyahoo.com

سید محمد کاظم واعظ موسوی

روان شناسی استاد دانشگاه امام حسین(ع )

vaez_mohammadyahoo.com