نشریه رشد و یادگیری حرکتی (JMLM) - واژه نامه اختصاصی