نشریه رشد و یادگیری حرکتی (JMLM) - فرایند پذیرش مقالات